Zen: Books

Dialogues in a Dream
The Life and Zen Teachings of Musō Soseki
Musō Soseki, Thomas Yuhō Kirchner