Zen: Books

Dialogues in a Dream
The Life and Zen Teachings of Musō Soseki
Musō Soseki, Thomas Yuhō Kirchner
Zen Master Keizan’s Denkoroku
Francis Dojun Cook, John Daido Loori
Part of the On Zen Practice collection
Taizan Maezumi Roshi, Bernard Tetsugen Glassman
Four Zen Masters from Turbulent Times
J.C. Cleary