Daughters of Emptiness - Table of Contents

Poems of Chinese Buddhist Nuns
 

Paperback

176 pages, 6 x 9 inches

$17.95

ISBN 9780861713622

Add to Cart »

eBook

eBook Bundle (PDF, epub, mobi)

$12.99

ISBN 9780861718221

Add to Cart »

CONTENTS

Preface          
Introduction 
Abbreviations           

Poems

Six Dynasties (220–581)
Huixu 
Sui and Tang Dynasties (581–907)          
Fayuan          
Haiyin
Plum Blossom Nun   

Song Dynasty (960–1279)     
Miaozong       
Zhengjue       
Benming        
Zhenru          
Zuqin 
Deying           
Zhitong          
Fahai  

Yuan Dynasty (1260–1368)          
Miaozhan      

Early and Mid-Ming Dynasty (1368–1600)  
Wulian           
Jueqing          
One-Eyed Jingang    
Jixing 
Wuwei           

Late Ming and Early Qing Dynasty (1600–1750)     
Daoyuan        
Shenyi           
Zaisheng        
Jingwei          
Chaoyi           
Jingming        
Xinggang       
Yikui
Jingnuo          
Xingche         
Jifu     
Jizong 
Yinyue           
Mingxiu         
Mingben        
Chaoyan        
Yuanduan
Miaohui         
Shiyan           
Wanxian
Kedu  

Second Half of the Qing Dynasty (1750–1911)         
Jizhu  
Ziyong
Daoqian         
Yinhui
Wuwo
Wuqing         
Lianghai        
Dawu 
Longlian        

Sources of Poems     
Note   
Select Bibliography  
Index